Privacy Verklaring Movere praktijk voor Osteopathie

Doel gegevensverwerking

Binnen Movere praktijk voor osteopathie worden gegevens verzameld  voor de volgende doelen:
 

 • Verlenen van zorg.
 • Monitoren van de effectiviteit en doelmatigheid van de zorg op lange termijn.
 • Voldoen aan de wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo)
 • Communiceren met verwijzers en andere bevoegden.
 • Bijdragen aan verwetenschappelijking van de osteopathie.


Categorieën persoonsgegevens

De volgende categorieën persoonsgegevens worden verzameld:

 • Gewone persoonsgegevens:
 1. NAW gegevens
 2. Telefoonnummer(s)
 3. e-mailadressen
 4. BSN-nummer
 5. Zorgverzekeraar en verzekeringsnummer
 6. ID bewijs, soort en nummer
 • Bijzondere persoonsgegevens:
 1. Anamnese gegevens omtrent de klachten en gezondheidsgeschiedenins.
 2. Osteopatische onderzoeksbevindingen behandelend osteopaat.
 3. Onderzoeksbevindingen andere behandelaars (b.v. verslagen röntgenfoto’s).
 4. Consultdata, soort consult.
 5. Correspondentie behandelend osteopaat en patiënt.


Bewaartermijn gegevensverwijdering.

 • Medische en paramedische gegevens: 20 jaar
 • Financiële gegevens (facturen e.d.) 7 jaar
De bewaartermijn van bepaalde gegevens kunnen door vereisten vanuit andere wetgeving verschillen.

.


Ontvangers.

Aan de volgende ontvangers worden mogelijk gegevens verstrekt:

 • Behandelend osteopaat, diens waarnemer of stagiare
 • Verwijzer (NAW, BSNnr. consultmotief, behandelperiode, aantal behandelingen en resultaat)
 • Zorgverzekeraar (NAW, BSN, verzekeringsnummer, behandeldata en soorten consult)
 • Derden (b.v. verzekeraars, bedrijfsartsen) ten behoeve van letselschadeafwikkeling of arbeidsreintegratie (enkel na additionele toestemming van de patient.


Technische en organisatorische maatregelen

Movere praktijk voor osteopathie streeft naar dataminimalisatie. Alle persoonsgegevens zijn digitaal opgeslagen en beveiligd door wachtwoorden. Fysieke gegevens worden bewaard in een kluis. Digitale gegevensverwerking vindt plaats via het electronisch patiëntendossier van Halaxy, zie hier hun privacy policy


Gebruik telefoonummers en e-mailadressen

Telefoonnummer, e-mail adressen en andere telecomunnicatie middelen worden alleen gebruikt voor het in contact treden met de patient. Onder geen enkele voorwaarden worden dit soort gegevens beschikbaar gesteld aan derden. Gebruik van e-mail adressen wordt spaarzaam ingezet en beperkt zich doorgaans tot communicatie over nieuwe en lopende afspraken en voor het stellen en beantwoorden van vragen. Na explicite toestemming stuur ik u een mail waarin ik navraag doe over de lange termijn effecteen van de behandeling, het verloop van de klacht en dergelijke informatie ter verhoging van de kwaliteit van zorg. Momenteel stuur ik geen nieuwsbrief maar mocht dit in de toekomst gaan gebeuren, zal ik daar explicite toestemming voor vragen.

Aanpassen

Google Analytics

Google Analytics is een service die op onze website wordt gebruikt en die verkeer bijhoudt, rapporteert en meet hoe gebruikers omgaan met onze website-inhoud om deze te verbeteren en betere diensten te bieden.

Facebook

Op onze website kunt u de inhoud ervan leuk vinden of delen op het sociale netwerk van Facebook. Door het te activeren en te gebruiken, gaat u akkoord met het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter

Op onze website worden geïntegreerde tweets en deelservices van Twitter gebruikt. Door deze te accepteren en te gebruiken, gaat u akkoord met het privacybeleid van Twitter: https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/twitter-cookies