Privacy Statement Movere praktijk voor Osteopathie

Doel gegevensverwerking

Binnen Movere praktijk voor osteopathie worden gegevens verzameld  voor de volgende doelen:
 

 • Verlenen van zorg.
 • Monitoren van de effectiviteit en doelmatigheid van de zorg op lange termijn.
 • Voldoen aan de wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo)
 • Communiceren met verwijzers en andere bevoegden.
 • Bijdragen aan verwetenschappelijking van de osteopathie.


Categorieën persoonsgegevens

De volgende categorieën persoonsgegevens worden verzameld:

 • Gewone persoonsgegevens:
 1. NAW gegevens
 2. Telefoonnummer(s)
 3. e-mailadressen
 4. BSN-nummer
 5. Zorgverzekeraar en verzekeringsnummer
 6. ID bewijs, soort en nummer
 • Bijzondere persoonsgegevens:
 1. Anamnese gegevens omtrent de klachten en gezondheidsgeschiedenins.
 2. Osteopatische onderzoeksbevindingen behandelend osteopaat.
 3. Onderzoeksbevindingen andere behandelaars (b.v. verslagen röntgenfoto’s).
 4. Consultdata, soort consult.
 5. Correspondentie behandelend osteopaat en patiënt.


Bewaartermijn gegevensverwijdering.

 • Medische en paramedische gegevens: 15 jaar
 • Financieële gegevens (facturen e.d.) 7 jaar
De bewaartermijn van bepaalde gegevens kunnen vanuit vereisten vanuit andere wetgeving verschillen.

.


Ontvangers.

Aan de volgende ontvangers worden mogelijk gegevens verstrekt:

 • Behandelend osteopaat, diens waarnemer of stagiare
 • Verwijzer (NAW, BSNnr. consultmotief, behandelperiode, aantal behandelingen en resultaat)
 • Zorgverzekeraar (NAW, BSN, verzekeringsnummer, behandeldata en soorten consult)
 • Derden (b.v. verzekeraars, bedrijfsartsen) ten behoeve van letselschadeafwikkeling of arbeidsreintegratie (enkel na additionele toestemming van de patient.


Technische en organisatorische maatregelen

Movere praktijk voor osteopathie streeft naar dataminimalisatie. Alle persoonsgegevens zijn digitaal opgeslagen en beveiligd door wachtwoorden. Fysieke gegevens worden bewaard in een kluis. Digitale gegevensverwerking vindt plaats via het electronisch patiëntendossier van Healthkit, zie hier hun privacy policy